Организатори

 

Влада на Р. С. Македонија

Покровител на Првиот Македонски Конгрес за патишта

Претседател на Влада на РС МАКЕДОНИЈА

Веб страна

Организатор

Друштво за Патишта на Македонија

За Друштвото

Веб страна

Коорганизатори

Градежен Факултет

За Факултетот

Веб страна

 

Универзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје

Веб страна

 

Јавно Претпријатие за државни патишта

За Претпријатието

Веб страна

 

Јавно Претпријатие Македонијапат

За Претпријатието

Веб страна

 

Комора на овластени архитекти и овластени
инжинери на Република Македонија

Веб страна

 

Инженерска институција на Македонија

Веб страна

 

РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА

Веб страна