Организационен одбор

Зоран Китанов – Претседател на одборот

Гајур Кадриу

Горан Мијоски

Кирил Лазаров

Андреј Лепавцов

Златко Илијовски

Зоран Милковски

Стојанчо Стојанов

Ирена Трајкоска

Александар Наумоски

Тања Манаилова

Тони Јовев

Иван Лошкоски

Руска Хаџи Митрова

Васко Трајковски